Arholiadau a Ramadan

Beth yw Ramadan?
Ramadan yw nawfed mis y calendr Islamaidd, ac adeg pan fydd Mwslimiaid ar draws y byd yn ymprydio yn ystod oriau'r dydd.  Ramadan yw'r pedwerydd o bum piler Islam.  Mae Mwslimiaid yn credu y datgelwyd y Qur'an gyntaf i'r Proffwyd Muhammad yn ystod y mis hwn.

Beth mae Mwslimiaid yn ei wneud yn ystod Ramadan?

Ymprydio o'r wawr i'r machlud, mae adrodd y Qur'an a'r weddi yn elfennau pwysig iawn o arsylwi Ramadan.  Fel arfer, bydd Mwslimiaid sy'n ymarfer yn mynychu'r cyfleuster gweddïo yn fwy aml yn ystod y cyfnod hwn, a chaiff gweddïau ychwanegol 'Tarawih' eu perfformio bob nos. Mae bod yn elusennol hefyd yn elfen bwysig o Ramadan.


Cefnogaeth y Brifysgol i fyfyrwyr Mwslimaidd sy'n sefyll arholiadau yn ystod Ramadan

Er ei bod yn debygol y bydd Ramadan yn cyd-daro â'r prif gyfnodau arholi yn 2020, nid yw'n bosibl newid dyddiadau'r cyfnodau arholi gan y byddai hyn yn cael effaith sylweddol ar y flwyddyn academaidd.


Er bod y Brifysgol yn cydnabod pwysigrwydd ymprydio crefyddol, yn unol â rheoliadau Amgylchiadau Esgusodol y Brifysgol ni fyddai'n cael ei ystyried yn rheswm dros hawlio amgylchiadau esgusodol.  Fodd bynnag, mae'r Brifysgol wedi ystyried yn ofalus pa addasiadau y gall fod yn gallu eu gwneud yn ystod y cyfnod arholi i gefnogi myfyrwyr sy'n ymprydio. 


Addasiadau rhesymol – Arholiadau

Gan weithio o fewn y cyfyngiadau presennol ar amserlennu, lle mae'n bosibl bydd y Gofrestrfa Academaidd yn ymgymryd â threfnu’r prif arholiadau ac ailsefyll* tra'n gwneud pob ymdrech i ystyried y canlynol:  
 
Lle y bo'n ymarferol:
  • Bydd arholiadau tair awr yn cael eu hamserlennu yn y bore;
  • Ni fydd unrhyw fyfyriwr yn cael dau arholiad mewn un diwrnod;
  • Ni fydd arholiadau sydd â myfyrwyr Mwslimaidd wedi'u cofrestru i'w hastudio yn cael eu hamserlennu ar brynhawn Gwener (bydd hyn yn seiliedig ar y datganiad o gred grefyddol myfyrwyr a wnaed adeg cofrestru).
Dylai myfyrwyr lenwi'r ffurflen a geir ar wefan y Gofrestrfa Academaidd a'i chyflwyno i'r Gofrestrfa Academaidd a fydd yn eu gwerthuso o'r opsiynau sydd ar gael.

*(Nodwch nid yw’r arholiadau a safwyd ym Mhrifysgol De Cymru ac a archwiliwyd gan gyrff proffesiynol/allanol wedi'u hamserlennu gan y Gofrestrfa Academaidd ac felly nid ydynt wedi'u cynnwys yn y pwyntiau uchod.)
 

Cymorth ychwanegol

  • Bydd cyfleusterau gweddïo ar gael ac yn cael cyhoeddusrwydd ar bob campws yn ystod Ramadan.
  • Cynigir dau amser gweddi yn ystafell weddi Islamaidd Trefforest ar ddydd Gwener fel y gall y rhai y mae eu harholiadau yn gorgyffwrdd â'r amser gweddi cyntaf fynychu'r ail.
  • Cyhoeddir canllawiau i fyfyrwyr Mwslimaidd ar sut i ymarfer eu ffydd tra'u bod yn y Brifysgol a rheoli eu hiechyd, astudio a'r cyfnod arholi yn ystod mis Ramadan ar wefan y Gaplaniaeth ac ar UniLife.
  • Mae cymorth a chyngor gan y Gaplaniaeth ar gael i staff a myfyrwyr ar bob agwedd ar ymarfer eich ffydd tra yn y Brifysgol.

Dyddiad cau a phroses
  • Rhaid i fyfyrwyr Mwslimaidd wneud cais yn uniongyrchol i'r Gofrestrfa Academaidd i ofyn am addasiad.
  • Dylid gwneud ceisiadau ar ddechrau'r flwyddyn academaidd, a dim hwyrach na diwrnod cyntaf mis Mawrth ym mhob blwyddyn academaidd.
  • Mae’r ffurflen gais ar gael ar wefan y Gofrestrfa Academaidd.
Cynghorir staff a myfyrwyr yn gryf i godi unrhyw bryderon gyda'r Brifysgol cyn gynted ag y bo modd ond heb fod yn hwyrach na diwrnod cyntaf mis Mawrth er mwyn i'r Brifysgol allu archwilio gydag addasiadau rhesymol posi

Mae'n bwysig nodi nad yw cred ac arferion crefyddol yn rhesymau dros amgylchiadau esgusodol o dan Reoliadau Amgylchiadau Esgusodol y Brifysgol.

Cysylltiadau:
Vaughan Rees, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Caplaniaeth
[email protected]
01443654060

Tîm Arholiadau, Ardystio a Graddio, Cofrestrfa Academaidd
[email protected]

mailto:[email protected]


01443 482015